Zasady funkcjonowania przedszkola

  1. Do przedszkola można przyprowadzać tylko i wyłącznie dzieci zdrowe, nie wykazujące żadnych objawów chorobowych.

2. Rodzice dzieci, u których występuje przewlekły katar lub kaszel (np. z powodu alergii) zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie od lekarza, potwierdzające, że dziecko może uczęszczać do przedszkola.

3. Każdorazową nieobecność dziecka rodzice są zobowiązani zgłosić telefonicznie do godz. 9.00.

4. Rodzic jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia dziecka oraz, że w ciągu ostatnich 14 dni nie miało ono kontaktu z żadną osobą zarażoną, przebywającą w kwarantannie lub izolacji.

5. Rodzice są zobowiązani do przypomnienia dziecku podstawowych zasad higieny (prawidłowego mycia rąk, zasłaniania ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu).

6. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych zabawek ani innych przedmiotów.

7. Każdy rodzic jest zobowiązany zdezynfekować ręce przy wejściu do budynku przedszkola oraz zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej podczas przebywania na terenie przedszkola.

8. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia rodziców do sali zajęć i łazienek. Dzieci będą odbierane rano z szatni, a potem wyprowadzane do rodzica przez pracownika przedszkola. Z dzieckiem może wejść na teren przedszkola tylko jeden opiekun zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników i innych dzieci i ich rodziców.

9. Za zgodą rodziców dziecko będzie miało mierzoną temperaturę, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

10. Rodzice są zobowiązani do bycia dostępnym pod zadeklarowanym numerem telefonu.

11. W przypadku zaobserwowania przez personel przedszkola niepokojących objawów chorobowych u dziecka, rodzic zostanie w trybie natychmiastowym poinformowany telefonicznie i ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola