STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO ZGROMADZENIA SIÓSTR FELICJANEK W PRASZCE

Statut Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Praszce 1
Niniejszy Statut został opracowany na podstawie:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.),
4. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami),
5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908)

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1
1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek „Ochronka Królowej Korony Polskiej”. Nazwa używana jest w formie: Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Felicjanek.
2. Przedszkole posługuje się pieczęcią podłużną:
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Felicjanek
46 – 320 Praszka, Pl. Grunwaldzki 8
Tel. 34/3591926
REGON 161491585, NIP 576 14 49 503

3. Siedzibą przedszkola jest obiekt stanowiący własność Zgromadzenia Sióstr Felicjanek znajdujący się w Praszce, przy Placu Grunwaldzkim 8.
4. Organem prowadzącym przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo (Siostry Felicjanki) prowincji krakowskiej z siedzibą w Krakowie przy ul. Smoleńsk 6, reprezentowane przez Przełożoną Prowincjalną.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty.
§ 2
Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Praszce, Plac Grunwaldzki 8
Statut Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Praszce 2
2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Praszce, Plac Grunwaldzki 8
3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,
4) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 3
1. Przedszkole jest placówką ogólnodostępną i w myśl Kościoła katolickiego otwartą na każdego człowieka. Rodzice, którzy pragną powierzyć swoje dzieci opiece wychowawczej tego przedszkola zobowiązują się do współdziałania z przedszkolem w wychowaniu dziecka.
2. Wspierając rodzinę w wychowaniu dzieci – ze strony przedszkola oferuje się spójność wychowania prowadzonego przez placówkę i rodzinę. W przypadku rodziców posiadających inne przekonania lub niewierzących, ale oczekujących pomocy wychowawczej od przedszkola katolickiego, dyrektor szczegółowo uzgadnia z nimi współpracę.
3. Dzieci uczestniczą w procesie wychowawczym wynikającym z programu wychowania realizowanego w przedszkolu, uwzględniającego koncepcję człowieka jako osoby, w szczególności na personalistycznej myśli Św. Papieża Jana Pawła II oraz na wartościach pozostawionych przez św. Franciszka i bł. Marię Angelę Truszkowską.
4. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Realizuje cele i zadania wynikające z Prawa Oświatowego oraz podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
5. Podstawowym celem przedszkola jest wspieranie integralnego rozwoju każdego dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
6. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,
2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,
Statut Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Praszce 3
4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.
§ 4
1. Z uwagi na charakter przedszkola w procesie wychowania szczególny nacisk przedszkole kładzie na wychowanie religijne, realizowane poprzez:
1) codzienną, wspólną modlitwę z dziećmi;
2) katechezę;
3) przybliżanie treści roku liturgicznego;
4) przygotowywanie misteriów o tematyce religijnej z okazji świąt i uroczystości kościelnych;
5) uczestnictwo we wspólnych Mszach Św.;
6) kształtowanie postawy chrześcijańskiej.
2. Wychowanie patriotyczne, realizowane poprzez:
1) rozwijanie uczuć patriotycznych;
2) zaznajamianie dzieci z godłem Polski, barwami narodowymi, hymnem narodowym;
3) wychowywanie do prawidłowej postawy wobec symboli narodowych;
4) rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem kraju;
5) przygotowywanie uroczystości patriotycznych z udziałem dzieci.
§ 5
1. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.
2. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.
3. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
Statut Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Praszce 4
2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa Regulamin spacerów i wycieczek,
3) zatrudnianie w oddziałach nauczycieli, którzy są odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego,
4) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,
5) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.
§ 6
1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom i nauczycielom
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:
1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
2) porad i konsultacji,
3) zajęć rozwijających uzdolnienia.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

ROZDZIAŁ III
ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE
§ 7
1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola,
2) Rada Pedagogiczna.
Statut Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Praszce 5
2. Stanowisko dyrektora Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek powierza i odwołuje Organ Prowadzący – Zgromadzenie Sióstr Felicjanek.
3. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go inny nauczyciel, wyznaczony przez Organ Prowadzący.
4. Kompetencje Dyrektora:
1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz,
2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,
4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
5) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących,
6) dysponuje środkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
7) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,
8) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
5. Zadania Dyrektora:
1) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,
2) organizowanie procesu rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.
3) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola,
4) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,
5) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego,
6) przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola,
7) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych i higienicznych warunków, oraz określenie kierunków ich poprawy,
8) współpraca z rodzicami, Organem Prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
9) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
10) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
11) dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego.
Statut Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Praszce 6
12) informowanie na bieżąco Organu Prowadzącego o stanie przedszkola, jego osiągnięciach, trudnościach i potrzebach.
§ 8
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele Organu Prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i inni.
4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej.
5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola,
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w przedszkolu,
3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.
6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci,
2) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych i dodatkowych prac i zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
3) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.
7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
8. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
9. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.
10. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
Statut Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Praszce 7
§ 9
1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą dokonując bieżącej wymiany informacji i uzgadniania działań w celu właściwego realizowania swoich kompetencji.
2. Sytuacje konfliktowe, zaistniałe pomiędzy organami przedszkola, zgłaszane przez zainteresowane strony lub osoby trzecie na piśmie lub słownie, rozstrzygane są przez dyrektora.
3. W celu rozstrzygnięcia sporu, dyrektor w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, zobowiązany jest doprowadzić do spotkania stron, wnikliwego rozpoznania stanowiska stron konfliktu i podjąć rozstrzygającą decyzję, o której w ciągu 14 dni powiadamia pisemnie zainteresowane strony.
4. W przypadku niemożliwości załatwienia skargi przez dyrektora przedszkola sprawę należy przekazać innemu organowi właściwemu dla istoty konfliktu.
5. Od decyzji dyrektora przysługuje prawo odwołania się do Organu Prowadzącego.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA
§ 10
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25. W wyjątkowych sytuacjach nie może być większa niż 30.
§ 11
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny w godzinach od 6.30 do 16.00, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola oraz dni ustawowo wolnych od pracy, a obejmujących między innymi:
1) Wigilię Bożego Narodzenia oraz czas po świętach do Nowego Roku;
2) Wielki Czwartek, Wielki Piątek;
3) przerwę wakacyjną od 15 lipca do 31 sierpnia wykorzystywaną na:
a) wykonanie remontu i czynności porządkowych,
b) pracownicze urlopy wypoczynkowe
Statut Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Praszce 8
2. Za zgodą Organu Prowadzącego oraz w porozumieniu z rodzicami dzieci dyrektor przedszkola może ustalić dodatkowe przerwy w pracy przedszkola.
§ 12
1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.
3. Z uwagi na charakter przedszkola w procesie wychowania szczególny nacisk przedszkole kładzie na wychowanie religijne, realizowane poprzez:
1) codzienną, wspólną modlitwę dzieci;
2) katechezę;
3) przybliżanie treści roku liturgicznego;
4) przygotowywanie misteriów o tematyce religijnej z okazji świąt i uroczystości kościelnych;
5) uczestnictwo we wspólnych Mszach Św.;
6) kształtowanie postawy chrześcijańskiej.
4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
§ 13
1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
3. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.
§ 14
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania przedszkolnego.
2. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone przez Dyrektora.
Statut Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Praszce 9
3. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola.
4. Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się na sali zajęć poszczególnych grup lub poza terenem przedszkola
5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi 15 min. dla dzieci 3 – 4-letnich, a 30 min. dla pozostałych dzieci.
§ 15
1. Opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele i pomoce nauczyciela, w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik przedszkola wyznaczony przez dyrektora przedszkola;
2. Zadania wychowawcze nauczyciel realizuje, uwzględniając potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka w szczególności w zakresie:
a) poznawania i rozumienia siebie i świata;
b) nabywania umiejętności poprzez działanie;
c) odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej – wspólnocie;
d) pokonywania własnych słabości;
e) budowania systemu wartości.
§ 16
1. Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola:
1) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic;
2) osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel;
§ 17
1. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju na podstawie opinii publicznej Poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania.
2. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydają zespoły orzekające działające w publicznych Poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Statut Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Praszce 10
3. Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną określają przepisy „Prawo oświatowe”.
§ 18
1. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola.
1) Rodzice ( prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają je z przedszkola oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
2) Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione na piśmie przez rodziców.
3) Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
4) Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok uczęszczania dziecka do przedszkola. Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione na piśmie w każdej chwili.
5) Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa.
6) Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnią (rodzeństwo) będzie respektowane tylko wtedy, gdy dokument ten zostanie potwierdzony w obecności dyrektora przedszkola.
7) Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe).
8) O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
9) Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów dziecka).
10) Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem ma obowiązek pozostania z nim w przedszkolu do chwili odebrania go przez rodziców (opiekunów) z przedszkola.
11) Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.
12) Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków wskazane jest, by późniejsze przyprowadzanie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście bądź telefonicznie.
Statut Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Praszce 11
13) Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać nauczycielowi. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.
14) Osoba odbierająca dziecko powinna zgłosić to nauczycielowi sprawującemu w danym momencie opiekę nad dzieckiem. Od momentu zgłoszenia osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo.
15) Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godz. 16.00.
§ 19
1. Współpracę z rodzicami przedszkole realizuje poprzez:
1) zebrania ogólne rodziców i nauczycieli rozpoczynające rok szkolny organizowane przez dyrektora przedszkola;
2) zebrania oddziałowe organizowane przez nauczycieli;
3) organizowanie spotkań w formie wykładów i warsztatów, podczas których omawiane są zagadnienia dotyczące rozwoju i wychowania dzieci;
4) organizowanie zajęć otwartych w grupach;
5) uczestniczenie rodziców w codziennym życiu przedszkola, uroczystościach, imprezach okolicznościowych, wycieczkach, zajęciach dodatkowych, festynach;
6) zapewnienie bieżącej informacji poprzez tablicę ogłoszeń we wszystkich istotnych sprawach przedszkola oraz stronę internetową;
7) udostępnianie i propagowanie wśród rodziców literatury z zakresu pedagogiki i wychowania oraz psychologii rozwojowej dziecka, w tym literatury katolickiej;
8) dni skupienia, formację religijną i wspólną liturgię.
§ 20
1. Przedszkole pobiera miesięczną opłatę stałą, która w zależności od potrzeb jest przeznaczona na utrzymanie budynku przedszkola i remonty.
2. Dziecko korzysta w przedszkolu z trzech posiłków (śniadanie, obiad i podwieczorek). Koszty zakupów produktów żywnościowych służących do ich przygotowania pokrywają w pełni rodzice.
3. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje odliczenie stawki żywieniowej proporcjonalnie do okresu nieobecności dziecka po zgłoszeniu o tej nieobecności.
5. W przedszkolu mogą być stosowane całkowite i częściowe zwolnienia z odpłatności.
Statut Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Praszce 12
§ 21
1. Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna, może być taka pomoc udzielona w następujący sposób:
1) dyrektor przedszkola może o taką pomoc wystąpić do właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka Ośrodka Pomocy Rodzinie;
2) jeżeli o udzielenie pomocy zwraca się osobiście do OPR rodzic lub opiekun, dyrektor przedszkola zobowiązany jest w tym przypadku do udzielenia wszechstronnej informacji lub pomocy w załatwieniu sprawy;
2. Pomoc materialna udzielana w szczególności dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji może mieć następujące formy:
1) zwalnianie lub obniżanie opłat,
2) pomoc zorganizowana w ramach wspólnoty przedszkola.
ROZDZIAŁ V
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA
§ 22
1. Nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola zatrudnia dyrektor, biorąc pod uwagę charakter wychowawczy przedszkola. Dyrektor w stosunku do pracowników pełni funkcję osoby uprawnionej do reprezentowania przedszkola jako pracodawcy.
2. Cele i zadania statutowe przedszkola – katolickiej instytucji oświatowo – wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Felicjanek – pozostają w bezpośrednim związku z religią katolicką. Wiara i etos religii katolickiej stanowią jedną z podstaw wychowania w przedszkolu.
3. Dyrektor przedszkola w zatrudnianiu nauczycieli, także innych pracowników, obowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z charakterem przedszkola.
4. Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają siostry ze Zgromadzenia Sióstr Felicjanek delegowane do pracy przez Organ Prowadzący.
5. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:
1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,
2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,
3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,
4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych,
Statut Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Praszce 13
5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,
6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
6. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele posiadający przygotowanie z zakresu pedagogiki przedszkolnej oraz w razie zapotrzebowania specjaliści: psycholog, logopeda, nauczyciel języka angielskiego.
§ 23
1. Obowiązkiem nauczycieli jest stała formacja (w tym intelektualna i duchowa), poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie umiejętności wychowawczych.
2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel odpowiada za własny rozwój zawodowy zgodny z charakterem i zadaniami statutowymi przedszkola.
§ 24
1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
2. Kryterium oceny pracy nauczyciela jest w szczególności stopień realizacji zadań zapisanych w Prawie Oświatowym zgodnie z charakterem przedszkola określonym w Statucie, w tym praca bezpośrednio z dziećmi oraz praca na rzecz przedszkola.
§ 25
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.
2. Nauczyciel otacza każdego wychowanka indywidualną opieką i utrzymuje kontakt z jego rodzicami – w celu:
1) poznania i ustalenia potrzeb dziecka,
2) ustalenia form pomocy i prowadzenia do spójności wychowania przez rodzinę i przedszkole,
3) włączania rodziców do współdziałania z przedszkolem w procesie wychowania dziecka.
3. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem; 2) otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do przedszkola; 3) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego; 4) wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień; 5) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli
Statut Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Praszce 14
narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka; 6) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych; 7) tworzenie warsztatu pracy, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt przedszkolny; 8) informowanie rodziców o osiągnięciach dzieci i problemach oraz kierunkach pracy z nimi; 9) wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań; 10) rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci; 11) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami; 12) doskonalenie umiejętności merytorycznych; odpowiedzialność za jakość swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zobowiązanie do jej analizowania, diagnozowania i samooceny; 13) aktywny udział we wszystkich zebraniach Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia wewnętrznego;
14) aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu; 15) przestrzeganie dyscypliny pracy; dbanie o swój estetyczny wygląd i właściwy strój; 16) prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, diagnozy dziecka i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola; 17) kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej; 18) dbanie o estetykę i wystrój powierzonej sali; 19) zachowanie tajemnicy służbowej; 20) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze; 21) opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola; 22) prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), ewaluacja działań,; 23) przekazanie na piśmie rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole do 30 kwietnia danego roku szkolnego.
4. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 3 poprzez: 1) dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych, bytowych a także potrzeb i oczekiwań; 2) tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania; 3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi; 4) właściwe organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie
Statut Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Praszce 15
porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy; 5) utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, logopedą i innymi specjalistami;
6) wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na niepowodzenia; 7) wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi; 8) okazywanie troski i życzliwości każdemu dziecku; 9) stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi; 10) współdziałanie z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną innymi specjalistycznymi poradniami; 11) dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i pomocy dydaktycznych; 12) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola; 13) udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom; 14) przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a w szczególności procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola.
§ 26
Nauczyciel ma prawo do korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych, naukowych i kościelnych, w porozumieniu z dyrektorem.
§ 27
1. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia Dyrektor Przedszkola na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
2. Zakres obowiązków (czynności) i odpowiedzialności pracowników niepedagogicznych Przedszkola określają szczegółowe zakresy zadań i odpowiedzialności, znajdujące się w teczkach akt osobowych.

ROZDZIAŁ VI
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE
§ 28
1. Rodzice mają prawo do:
1) udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach
Statut Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Praszce 16
praktycznych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez i uroczystości),
2) konsultacji indywidualnych z wychowawcą,
3) bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy,
4) wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli i przedszkola.
2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu,
2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej
3) zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
5) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo,
6) niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu.
§ 29
1. Wychowanek przedszkola ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,
2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju,
3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi,
4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,
5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,
6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych.
2. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do:
1) akceptacji takim jakim jest,
2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony,
7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony,
Statut Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Praszce 17
8) zdrowego jedzenia.
3. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:
1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości,
2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,
4) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.
4. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub Dyrektorowi przedszkola.
§ 30
1. Dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków w następujących przypadkach:
1) braku usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni,
2) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania;
2. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:
1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych,
2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,
3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,
4) rozmowy z dyrektorem,
3. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje Dyrektor, stosując poniższą procedurę:
1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru,
2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa – negocjacje Dyrektora, psychologa z rodzicami.
4. Rodzicom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Dyrektora do Organu Prowadzącego przedszkole.
Statut Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Praszce 18
§ 31
1. Ustala się tryb rozstrzygania skargi, w której stroną jest dziecko (dotyczy nieprzestrzegania praw dziecka):
1) rodzic zgłasza skargę w ciągu 3 dni od zajścia wraz z uzasadnieniem do dyrektora przedszkola, który ją niezwłocznie rozpatruje;
2) jeśli skarga wniesiona jest ustnie, dyrektor sporządza notatkę w obecności rodzica, który ją podpisuje;
3) o rozstrzygnięciu skargi dyrektor powiadamia zainteresowaną osobę pisemnie w ciągu 2 tygodni od wpłynięcia skargi.
2. Skargi, w których stroną jest pracownik przedszkola rozpatruje Dyrektor.

ROZDZIAŁ VII
REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA
§ 32
1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności przez cały rok szkolny, w miarę wolnych miejsc.
2. Terminy przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów określa do końca stycznia dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.
3. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola ma:
1) rodzeństwo wychowanków oraz absolwentów;
2) dzieci mające trudną sytuację rodzinną;
4. W przypadku dużej ilości chętnych powołuje się komisję rekrutacyjną.
5. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 – 6 lat. W wyjątkowych sytuacjach może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
6. Warunkiem przyjęcia do przedszkola dziecka które ukończyło 2,5 roku, jest:
1) odbycie 2 – tygodniowego pobytu próbnego, traktowanego jako okres diagnostyczny i adaptacyjny,
2) wyrażenie zgody na zapisanie dziecka przez nauczycielkę odpowiedzialną za grupę, w której dziecko będzie przebywać.
7. Ze względu na warunki lokalowe i lokalizację przedszkola nie będą przyjmowane dzieci z niepełnosprawnością fizyczną.

ROZDZIAŁ VIII
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 33
1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez Organ Prowadzący.
Statut Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Praszce 19
2. Środki na działalność przedszkola pochodzą z budżetu Gminy Praszka i wpłat rodziców, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.
3. Na działalność przedszkola, w tym na prowadzoną w nim pomoc charytatywną, mogą być przekazywane dotacje i darowizny.
4. Dotacja, przekazywana na konto przedszkola, podlega kontroli i rozliczeniu wobec organu dotującego.
5. Prowadzenie przedszkola nie podlega przepisom o działalności gospodarczej, stanowi statutową, niegospodarczą działalność Zgromadzenia Sióstr Felicjanek.

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 34
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Przedszkole prowadzi własną planowaną gospodarkę finansową i materiałową, za którą odpowiedzialny jest dyrektor.
§ 35
1. Decyzja o likwidacji przedszkola należy do kompetencji organu prowadzącego.
2. O decyzji dotyczącej likwidacji przedszkola organ prowadzący przedszkole zobowiązany jest zawiadomić rodziców, Kuratora Oświaty i Burmistrza Praszki, najpóźniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji..
3. Zmian w statucie przedszkola może dokonywać tylko Organ Prowadzący przedszkole.
§ 36
Statut wchodzi w życie z dniem 20.11.2017 r.